บริษัท พีดี โซลูชั่นส์ จํากัด เป็นบริษัทในกลุ่ม ของ บริษัท แพลน มาร์เก็ต โกลด์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้นำเข้าอุปกรณ์เครื่องมือ และเครื่องวัด สำหรับระบบ ไฟฟ้าแรงสูงจากต่างประเทศ โดยบริษัท พีดี โซลูชั่นส์ จำกัด ได้ก่อตั้งโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้บริการตรวจวัดสภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงแบบไม่ดับไฟทำงานและให้คำแนะนำสำหรับปัญหา Partial Discharge ในอุปกรณ์ ไฟฟ้าต่างๆ
       สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงนั้นฉนวนไฟฟ้าเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้อุปกรณ์ยังคงทำงานได้และเมื่ออุปกรณ์เริ่มเสื่อมสภาพก็จะเกิด Partial Discharge ในเนื้อฉนวนการตรวจจับ Partial Discharge จึงทำให้ทราบถึงสภาพของอุปกรณ์แรงสูงก่อนที่จะเกิดการระเบิด ซึ่งวิธีการตรวจสอบแบบทั่วไปอาจจะไม่เพียงพอ เมื่อเทียบการตรวจวัดด้วยวิธี On-line Partial Discharge (ไม่ดับไฟทำงาน) กับการตรวจวัดวิธีอื่นๆทั่วไปแล้วจะพบว่าวิธีอื่นๆมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าและจำเป็นต้องมีการดับไฟทำงาน
       จากปัจจุบันปัญหาเกี่ยว Partial Discharge ในระบบหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ได้ทำให้เกิดความเสียหาย ให้กับอุปกรณ์และระบบไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก บริษัท พีดี โซลูชั่นส์ จํากัด ได้เป็นผู้ให้บริการตรวจวัดและให้ คำปรึกษาปัญหาเกี่ยว Partial Discharge ในอุปกรณ์ไฟฟ้า ต่างๆ ซึ่งตรวจวัดและวิเคราะห์โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้วย เครื่องมือที่ทันสมัยและเป็นที่ยอมรับจากบริษัทและ หน่วยงานต่างๆจากทั้งในและต่างประเทศ และในอนาคตบริษัท พีดี โซลูชั่นส์ จำกัด มีแผนที่จะขยายการให้บริการและให้ คำปรึกษาให้ครอบคลุมกับงานด้านต่างๆใน ระบบไฟฟ้า ต่อไป

Our Work